Loader Image
โครงการ “พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส”

โครงการ “พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกิจกรรมภายใต้โครงการ “ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ช่วยเหลือและมอบสิ่งของปันน้ำใจให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้สนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท