Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้งปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่มีการคอร์รัปชั่น ขู่เข็ญ ยักยอก ไม่นำเสนอหรือยอมรับการติดสินบน หรือวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาอย่างไม่เหมาะสม

2. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการรับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร

3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

4. พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงเพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดกับการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท หรือการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ

6. บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานในการกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบการกระทำที่อาจจะก่อให้ เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งประเมินผลและหาแนวทางในการป้องกัน และ บทลงโทษที่เหมาะสม

7. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

8. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

9. บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

10. บริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน