Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ เช่นการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การอบรมพนักงาน การให้โอกาสทางการศึกษา ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความพิการ แต่จะ พิจาณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสำคัญ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานอย่างทั่วถึง โดยมี แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ สำหรับลักษณะงานเดียวกันโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกว่าเป็นหญิงหรือชาย พนักงานหญิงได้รับสิทธิต่าง ๆ ไม่เลิกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ และต้องแจ้งการตั้งครรภ์ให้บริษัทฯ ทราบเพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนหน้าที่ชั่วคราวตามความเหมาะสม

4. ยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

5. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่เป็นการขัดต่อข้อกำหนดกฏหมาย อีกทั้งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะอบรมชี้แจงพนักงาน ทุกระดับให้รับทราบนโยบาย รวมทั้งระเบียบข้อบังคับการทำงาน กฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง