Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

โดยการจ่ายเงินปันผล จะกระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย