Loader Image
ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณเก่งกล้า รักษ์เผ่าพันธุ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสิริพร สงบธรรม ที่ปรึกษา ได้เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน โดยมี ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ เป็นผู้ให้การต้อนรับ