Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฏหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โทรศัพท์ : 0-2516-0941-45

เว็บไซต์ : https://apureholdings.com

อีเมล์ : IRS@apureholdings.com, Personnel@rkifood.com

จดหมาย : AgriPure Holdings Public Company Limited

โทรสาร : 0-2516-0946

เจ้าหน้าที่ :                   Head office

 

2. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

หากมีข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางดังนี้

  • ระดับผู้บังคับบัญชา, ประธานกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริษัท, เลขานุการบริษัท
  • จดหมายถึง ฝ่ายบุคคลและธุรการ
  • อีเมล์ : Personnel@rkifood.com
  • Application Line : APURE
  • Internet
  • เว็บไซต์ : https://apureholdings.com

หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังนี้

  • ระดับผู้บังคับบัญชา
  • ฝ่ายบุคคลและธุรการ
  • คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
  • บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบุคคลและธุรการเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงที่
  • ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา 70 หมู่ 6 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2516-0941-45 ต่อ 0

อีเมลล์ : Personnel@rkifood.com 

 

ในกรณีการแจ้งเบาะแสว่าอาจเป็นการกระทำผิด ทีมงานฝ่ายกำกับดูแล มีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดอื่นๆ ไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส