Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

การพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Value Chainผู้มีส่วนได้เสียลักษณะความสัมพันธ์
1.พลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทพนักงาน/ผู้บริหารทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท
2. Manage Customer Relationsลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ดำเนินการซื้อสินค้า
คู่แข่งทางการค้าผู้มีอิทธิพลต่อบริษัทในการเลือกตลาดเป้าหมาย ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน
3. Customer Demand

4. Planning

5. Production Scheduling

ลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ดำเนินการซื้อสินค้า
คู่ค้า (เกษตรกร)ผู้ที่ร่วมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ข้าวโพดหวาน) ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คู่แข่งทางการจัดหาวัตถุดิบผู้มีอิทธิพลต่อบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน
ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ร่วมลงทุน และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
6. Productionลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ดำเนินการซื้อสินค้า
คู่ค้า (เกษตรกร)ผู้ที่ร่วมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ข้าวโพดหวาน) ของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงานราชการส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท มีอำนาจในการตัดสินใจ และมีผลบังคับทางกฏหมาย
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผู้ที่อยู่รอบข้างโรงงานฯ หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่
  พนักงานฝ่ายผลิต, QC, QAผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัท และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
7. Shipping & Packaging

 

 

 

ลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ดำเนินการซื้อสินค้า
สายเรือหรือสายการบิน (Carrier)ผู้ที่ใช้เรือบรรทุกสินค้าหรือเครื่องบินเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับบริษัท
  หน่วยงานราชการส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท มีอำนาจในการตัดสินใจ และมีผลบังคับทางกฏหมาย
  สถาบันการเงินสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้บริการทางการเงินแก่บริษัท เพื่อการดำเนินธุรกิจ การชำระหรือรับชำระค่าสินค้าและบริการ
8. Customerลูกค้าผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ดำเนินการซื้อสินค้า

การประเมินระดับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการตัดสินใจและการดำเนินงานของ APURE