Loader Image
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแรงงานต้านยาเสพติด

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแรงงานต้านยาเสพติด

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแรงงานต้านยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี 2558 ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน2558 ณ ศาลา 60 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี