Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืน    ตามกรอบ GRI ประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ขอบเขตที่มีสาระสำคัญ 
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
ด้านเศรษฐกิจ
การเติบโตอย่างยั่งยืน – ความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น- ความยั่งยืนของกิจการ

– ความยั่งยืนของสังคม

/

/

/

– ผู้ถือหุ้น- ผู้ถือหุ้น

– พนักงาน / ผู้ถือหุ้น / ชุมชน

ภายใต้แนวทาง ดังนี้

  1. CG in substance
  2. CSR in process
  3. Anticorruption in practice
การบริหารจัดการความเสี่ยง – ความสามารถในการชำระหนี้- ความสามารถในการทำกำไร

– ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

– งบการเงินที่ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

– บริหารจัดการห่วงโซอุปทาน

– การบริหารจัดการวัตถุดิบ

– ผู้ถือหุ้น / เจ้าหนี้ /สถาบันการเงิน- ผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร/พนักงาน

– ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า

– ผู้ถือหุ้น

– ผู้บริหาร/พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย

– ผู้บริหาร/พนักงาน/เกษตรกร

ด้านสังคม
-การเคารพสิทธิมนุยชน-การกำกับดูแลกิจการที่ดี

-การปฏิบัติตามกฎหมาย

-ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี

คุณภาพ

-การบริหารความพึงพอใจ

และข้อร้องเรียน

– สิทธิและความเท่าเทียมกัน- การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

– ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข

– ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

– ไม่ถูกเรียกร้อง หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์

ที่ไม่ชอบธรรม

– ความถูกต้อง ครบถ้วน  ไม่บิดเบือนข้อมูล

ข่าวสารของสินค้าและบริการ

– ระดับราคาที่เหมาะสม

– ความสุภาพ / ประสิทธิภาพในการติดต่อ

– ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ

– มีความสัมพันธ์ที่ดี

/

/

/

/

/

 

/

 

/

/

/

– ผู้ถือหุ้น- คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหา

วัตถุดิบ/สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้

– พนักงาน/ผู้บริหาร/คู่ค้า/

เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

– คู่ค้า/เกษตรกร

 

– ลูกค้า

 

– ลูกค้า

– ลูกค้า

– ลูกค้า

– ลูกค้า/คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทน

จัดหาวัตถุดิบ/สถาบันการเงิน/

หน่วยงานราชการ/สายเรือหรือ

สายการบิน

– การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด / ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน / ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโดย ปราศจากข้อมูลที่สมเหตุสมผล / ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

/

– คู่แข่ง
การบริหารแรงงานและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ – สวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม- การได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเสริมสร้างการ

ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

– ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน

– วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี

//

/

/

/

– พนักงาน- พนักงาน

 

– พนักงาน

– พนักงาน

– พนักงาน

– สุขภาพ/ความปลอดภัย 

– การทุจริต

– สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย 

– สนับสนุนให้บุคคลทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

/

– พนักงาน /เกษตรกร /ลูกค้า / ชุมชน- พนักงาน/คู่ค้า/ลูกค้า/หน่วยงานราชการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม – ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน- การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

– การดูแลสิ่งแวดล้อม

 

/

 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่ดี – การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

– ค่าตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสม

– ให้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

– สนับสนุนความรู้และค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก

– สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค

/

/

/

/

– คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ- พนักงาน

– เกษตรกร

– เกษตรกร

– สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม
– การใช้วัตถุดิบ  การใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ประโยชน์สูงสุดและ/หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ / ผู้บริหาร พนักงาน
– การจัดการคุณภาพอากาศ การตรวจสอบ และการกระทำเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ และส่งผล

ให้เกิดผลกระทบทางบวก

/ ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน
– ความหลากหลายทางชีวภาพ- การจัดการน้ำ

– การจัดการพลังงาน

การจัดการชีวภาพ น้ำ และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรีไซเคิลหรือนำกลับไปใช้ใหม่และผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ำ พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท / ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน

การประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ APURE